Art. 1. GIRONA GRAVEL RIDE és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb fins esportius, d'oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. És una marxa GIRONA GRAVEL RIDE oberta a tots els ciclistes federats i no federats majors de 18 anys per realitzar un únic recorregut de 78km.

GIRONA GRAVEL RIDE és una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per carreteres obertes al trànsit rodat, el que significa que tot participant haurà d'extremar les precaucions durant tot el recorregut i respectar sempre el codi de circulació.

GIRONA GRAVEL RIDE està organitzada pel Club Ciclista Gravel Girona, dins del festival Sigui Otter Europe.

Art. 2. GIRONA GRAVEL RIDE prendrà la sortida oficial el diumenge 26 de setembre de 2021 a la Rambla de Xavier Cugat de Girona. L'arribada se situarà també a la Rambla de Xavier Cugat de Girona.

Art. 3. Drets d'inscripció:

Les inscripcions estaran obertes des del dia 27 d'abril del 2021, fins el 21 de setembre de 2021 o fins a completar un màxim de 200 participants

Preu de la inscripció:

· 48€ (IVA inclòs)
· 5€ assegurança

Art. 4. Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la UCI o la FCC, o subscriure la llicència de dia amb l'assegurança proporcionat per l'organització. Són les úniques assegurances vàlides acceptades per l'organització. Els participants que no tinguin llicència de la Federació Catalana de Ciclisme hauran d'abonar 10€ en concepte d'assegurança de dia, que dóna cobertura mèdica a les lesions físiques sofertes pel participant, però no cobreix els danys materials de la bicicleta ni d'altres complements.

El participant assumeix participar en la prova sota la seva responsabilitat i sota el seu propi risc. Així mateix, en el moment de la seva inscripció, el participant manifesta ser físicament apte per a la prova.

La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

Tots els preus figuren en el formulari d'inscripció d'aquesta web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

Art. 5. L'organització proporcionarà el material a tots els participants:

· Participació a la prova
· Dorsal, obligatori per a la part davantera de la bicicleta. El participant que no porti col·locada de manera visible la placa de la bicicleta serà exclosa del recorregut pels membres de l'organització o per les forces de l'ordre.
· Maillot edició limitada Sportful, que és molt recomanable portar posat durant la marxa per facilitar el control al personal d'organització i al servei de policia.
· Assistència mèdica
· Avituallaments
  1 avituallament líquid
  1 avituallament líquid / sòlid
  1 avituallament líquid a meta
· Assistècia a la sala d'inscripcions amb ordinador i track GPX.

És molt important que durant el procés d'inscripció s'estudiï amb atenció la taula amb les mesures del mallot abans d'escollir la talla.

Art. 6. Les inscripcions es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament de Ticketoci i les devolucions s'efectuaran en funció de les normes de contractació d'aquesta. En cas de realitzar un canvi de titular s'haurà de comunicar el canvi per correu electrònic i facilitar totes les dades necessàries del participant substituït i del substitut. A l'adreça [email protected] sota l'assumpte: canvi de titular - Girona gravel ride / baixa - Girona gravel ride.

Art. 7. La recollida dels dorsals es realitzarà al pavelló de Fontajau:

· Viernes 24
· Sábado 25
· Domingo 26

Art. 8. Per recollir la placa és obligatori presentar el DNI o NIE i la llicència de ciclisme en cas que no s'hagi subscrit l'assegurança proposat per l'organització. Per als menors de 18 anys és obligatori presentar l'autorització paterna (descarregar full annex) degudament signada. En cas de no presentar la llicència es cobraran 10€ en concepte d'assegurança de dia.

Art. 9. És obligatori utilitzar casc de ciclisme homologat.

Art. 10. El recorregut de la marxa estarà degudament senyalitzat.

Art. 11. L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova, d'ambulàncies en punts estratègics del recorregut i d'un PMA (punt mèdic avançat) a la zona d'arribada, cotxes escombra i servei de dutxes al pavelló de Fontajau.

Art. 12. Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats a:

· Avituallament sòlid al PK: 44
· Avituallament líquid al PK: 62
· Avituallament sòlid al PK: meta

Art. 13. La prova s'haurà de realitzar amb bicicleta GRAVEL. També s'accepta bicicleta de ciclocròs, BTT i carretera adaptada però no són les més recomanades.

Art. 14. Temps de tall. Estan previstos dos punts de tall en els avituallaments.

Art. 15. Es considerarà Finisher de la GIRONA GRAVEL RIDE tot aquell participant que completi el recorregut en la seva totalitat, dins dels horaris previstos per l'organització.

Art. 16. Tots els participants hauran de fer cas i seguir les normes de circulació. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi les normes de circulació serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors.

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en ella. En cas d'accident o emergència s'haurà de contactar amb el telèfon 650148343.

Art. 17. L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d'accidents contractada a l'organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidària de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants.

El participant eximeix l'organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 18. El participant haurà d'acceptar el document "Declaració de la GIRONA GRAVEL RIDE", que informa dels riscos que comporta la participació en la prova i exclou a l'organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la GIRONA GRAVEL RIDE. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l'hora de realitzar la inscripció i s'ha d'acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s'accepta en aquest moment, per exemple, en les cites amb possibilitat d'inscripció presencial, s'haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

Art. 19. L'organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i, així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades en els fitxers automatitzats existents per part de l'organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb l'execució de gestions administratives, comercials i d'altres activitats pròpies.

Art. 20. L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix, es reserva el dret d'admissió.

Art. 21. Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la GIRONA GRAVEL RIDE a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa; dóna el seu consentiment perquè puguin utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.), i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Art. 22. El sol fet d'inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, incloent també la renúncia a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 23. De manera estricta, es penalitzarà aquells participants que:

· No respectin les normes de circulació.
· No respectin les consignes de seguretat indicades per la policia i per l'organització.
· No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
· Embrutin o degradin l'itinerari, tirant deixalles.

La penalització serà:

· Desqualificació de la prova, sense dret a fotografia en alta qualitat en la línia de meta.
· Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

Art. 24. L'organització designarà un grup de participants la funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l'organització el comportament de qualsevol participant en relació amb les conductes descrites en l'article 24. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Art. 25. L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o s'ajorna per causes de força major.

Art. 26. Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.

MULTIM╚DIA